DARÜŞŞAFAKALILAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 

Darüşşafakalılar Derneği İktisadi İşletmesi (“İşletme”) olarak üyelerimizin mahremiyetine ve kişisel verilerinin korunmasına önem vermekteyiz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve Kanun’dan doğan haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz, İşletmemizce sizlerden; www.dackadukkan.com web sitesine kayıt yaptırmanız ve ürün sipariş etmeniz sırasında temin edilmekte, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Veriler

Amaç

Hukuki Sebep

Kimlik Bilgileri (İsim, Soy İsim, TCKN)

İletişim Bilgileri (Adres, Telefon Numarası, E-posta Adresi)

Finans Bilgisi

(Kredi Kartı Bilgileri)

İşlem Güvenliği Bilgisi

(Kullanıcı Adı, Şifre, IP Adresi Bilgisi)

 • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • İşletmenin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik, kargo faaliyetlerinin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
 • İnternet sitesi üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
 • Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması,
 • Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşletmemiz nezdindeki operasyonların güvenliğinin sağlanması,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Web sitesi altyapısı bakımından destek hizmeti alınması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 • Açık rıza

           

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen şartlar uyarınca;

 • Hukuki bir uyuşmazlık yaşanması halinde; hukuki danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimize,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kişi, kurum, kuruluşlara ve denetim firmalarına,
 • Satın alma işlemlerinin yürütümü amacıyla ilgili satıcılara, sipariş edilen ürünlerin teslimatı için gerektiği ölçüde kargo firmalarına,
 • Web sitesi altyapısı bakımından destek hizmeti alınması sürecinde sunucu hizmeti aldığımız tedarikçilerimize

aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

3.         Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Paylaşımı

Açık rızanızın varlığı halinde kişisel verileriniz, web sitemizde kullanmakta olduğumuz “tr.wix.com” altyapısının sunucularına dair destek hizmeti aldığımız tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

4.         Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, İşletmemiz ile temas kurmanız halinde; telefon, gerekli diğer bilgi ve belgelerin e-posta ile iletilmesi yöntemiyle elektronik ortam ve basılı formlar aracılığıyla fiziki ortamda toplanmaktadır.

5.         İlgili Kişilerin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
  hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ilgili kişi olarak Darüşşafakalılar Derneği İktisadi İşletmesi’nin Caferağa Mahallesi Güneşli Bahçe Sokak No.: 55 D.: 3 adresine yazılı olarak, [email protected] adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya varsa İşletmemiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile [email protected] adresine iletmeniz halinde, işbu talebiniz 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR